Пријава на штети

Доколку сте наш осигуреник и од несреќниот случај сте се здобиле со повреда, должни сте:

Тој е нашата животна приказна, во него се преплетуваат нашето минато и иднина. Во домот постојано вложуваме, а забораваме колку лесно може да го изгубиме. Затоа е потребно осигурување што ќе ни обезбеди материјална сигурност од непожелни и ненадејни настани, било да се работи за човечки фактор или за огромната сила на природата.

  • веднаш да се јавите на лекар, заради преглед и потребна лекарска помош, и да ги следите лекарските препораки и совети;
  • да пријавите во Министерството за внатрешни работи доколку повредата е настаната од физички напад, сообраќајна несреќа или друг начин за кој е потребен записник од надлежен орган;
  • да ја почитувате законската обврска за повреда на работа, доколку повредата е настаната за време на работа;
  • да нѐ информирате писмено, веднаш кога е тоа можно според Вашата здравствена состојба.

Доколку несреќниот случај предизвикал смрт на осигуреникот, Вие како корисник сте должни да нѐ известите кога околностите ќе го дозволат тоа.

Линк кон онлајн пријава на штета незгода
Пријава за штета од осигурување на странски средства за плаќање од фалсификат Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај - незгода предизвикана од физички напад Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај - незгода Пријава за штета во домашен и меѓународен транспорт за карго и одговорност на превозникот Пријава за штета за осигурување во домаќинство Пријава за штета за осигурување во транспорт Изјава за одредување корисник на осигурените суми Изјава за повреда Лекарски извештај Потврда за студент Потврда за ученик Потврда за вработен Пријава за штета за осигурување од автомобилска одговорност Пријава за штета од провална кражба и разбојништво Пријава за штета делумно каско за осигурување на моторни возила - кршење стакло Пријава за штета за каско осигурување на моторни возила Пријава за штета на машини машински направи (справи), инсталации и апарати Пријава за штета на стакло од кршење Пријава за штета од осигурување на пловни објекти Пријава за штета од осигурување од одговорност Пријава за штета од патничко осигурување Пријава за штета од пожар и некои други опасности