Пријава на штети

Пријава за штета од осигурување на странски средства за плаќање од фалсификат Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај - незгода предизвикана од физички напад Пријава за штета за осигурување на лица од несреќен случај - незгода Пријава за штета во домашен и меѓународен транспорт за карго и одговорност на превозникот Пријава за штета за осигурување во домаќинство Пријава за штета за осигурување во транспорт Изјава за одредување корисник на осигурените суми Изјава за повреда Лекарски извештај Потврда за студент Потврда за ученик Потврда за вработен Пријава за штета за осигурување од автомобилска одговорност Пријава за штета од провална кражба и разбојништво Пријава за штета делумно каско за осигурување на моторни возила - кршење стакло Пријава за штета за каско осигурување на моторни возила Пријава за штета на машини машински направи (справи), инсталации и апарати Пријава за штета на стакло од кршење Пријава за штета од осигурување на пловни објекти Пријава за штета од осигурување од одговорност Пријава за штета од патничко осигурување Пријава за штета од пожар и некои други опасности