Органи на
управување и надзор

Управен одбор

Бошко Андов

Г-дин Бошко Андов

Претседател на Управен одбор
Генерален менаџер

Весна Ѓорчева

Г-ѓа Весна Ѓорчева

Член на Управен одбор
Прием во осигурување и штети

Ристо Секуловски

Г-дин Ристо Секуловски

Член на Управен одбор
Корпоративно право и ИТ

Надзорен одбор

Г-дин Петер Франц Маг. Иур. Хофингер

Претседател на Надзорен одбор

Г-дин Ханс ДКФМ Раумауф

Претседател на Надзорен одбор

Г-дин Андреја Јосифовски

Член на Надзорен одбор

Г-дин Реинхард Гојер

Член на Надзорен одбор

Г-дин Михаел Маг. Хаг

Член на Надзорен одбор

Г-дин Румен Иванов Јанчев

Член на Надзорен одбор

Органи на управување

Согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување, Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, изврши промена на системот на управување, од едностепен во двостепен. Во врска со извршената промена именувани се членови на Управен одбор и Надзорен одбор на Друштвото.

Powered by CouchCMS